REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DEXSHELL.PL

DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w niniejszy Regulaminie oznaczają:

1.1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;

1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności;

1.5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.dexshell.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów;

1.6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu;

1.7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;

1.8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.);

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.);

1.10. Właściciel Sklepu –TANMAT ŁUKASZ KADŁUBOWSKI UL TOPOLOWA 64  34-100 WADOWICE , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 5512280382;

1.11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.dexshell.pl prowadzony jest przez Łukasza Kadłubowskiego , działającą jako TANMAT , z siedzibą w Wadowicach przy ul.Topolowej 64.

2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 tego kodeksu.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

4.1. warunki i zasady składania Zamówień,

4.2. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, oraz

4.3. procedurę reklamacyjną.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja w sposób wskazany w ust. IV.4 poniżej. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.dexshell.pl

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

1.1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

1.2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz

1.3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu i zarejestrować się w Sklepie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”), a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

2. Celem rejestracji w Sklepie konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

2.1. danych Klienta, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta, a także ustalony przez Klienta login i hasło,

2.2. danych wysyłki, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, jako adres dostawy, a także wskazać czy Klient jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą oraz czy życzy sobie wystawienia faktury.

3. W wyniku rejestracji w Sklepie dla danego Klienta zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne dla niego za pomocą podanego przez tego Klienta w procesie rejestracji loginu i hasła.

4. Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym.

5. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

6. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.

7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych towarów do koszyka.

8. W procesie składania zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy.

9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy.

10. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

10.1. określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,

10.2. cenę Towaru oraz koszty dostawy,

10.3. dane osobowe zamawiającego Klienta

10.4. formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru,

10.5. dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam”) stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu .

12. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. Po zweryfikowaniu przez pracownika sklepu wszystkich istotnych elementów Zamówienia zostanie ono przez niego zatwierdzone i przyjęte do realizacji, co jest potwierdzane wiadomością e-mail.

14. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 13 powyżej.

15. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

3.1. za pobraniem – płatne gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.

3.2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu ; na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.

3.3. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;

3.4. płatne gotówką przy odbiorze

3.5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Sklep wystawia faktury.

KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub na życzenie klienta dowolną przesyłką kurierską.

2. Całkowite koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem zamówienia. W przypadku dostarczenia zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej koszt dostawy 11zł (paczka priorytetowa), 14zł (przesyłka za pobraniem), przesyłka dowolną firmą kurierską 14zł. Przesyłki priorytetowe są zazwyczaj u Klienta na następny dzień od daty zaksięgowania przelewu na naszym koncie firmowym.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

2. Właściciel Sklepu nie jest producentem Towarów.

3. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 poniżej, o ile nie są one sprzeczne z ustawą, o której mowa powyżej.

4. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: biuro@dexshell.pl lub na adres siedziby Sklepu, tj.: TANMAT ŁUKASZ KADŁUBOWSKI UL TOPOLOWA 64  34-100 WADOWICEMiechów. Przesyłki z reklamowanym Towarem należy kierować na adres: TANMAT ŁUKASZ KADŁUBOWSKI UL TOPOLOWA 64  34-100 WADOWICE

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia  wady.

6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji także pisemnie przesyłką poleconą.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient chcący zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, powinien powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail biuro@dexshell.pl.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni.

ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: biuro@dexshell.pl lub pisemnie na adres TANMAT ŁUKASZ KADŁUBOWSKI UL TOPOLOWA 64  34-100 WADOWICE

2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu, przygotowane na szczególne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, a także świadczenia, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

5. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego powinien dołożyć staranności, aby zwracany przez niego Towar został opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

7. Koszt odesłania Towaru do Sklepu pokrywa Klient.

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Klient:

1.1. podał dane osobowe nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

1.2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu,

1.3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

2. Pozbawienie Klienta dostępu do Sklepu zgodnie z ust. 1 powyżej nie ma wpływu na Zamówienia przez niego już złożone.

3. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

3.2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

3.3. niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

3.4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

3.5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

3. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta.

4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.